PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Global Cardiology Science and Practice10.21542/gcsp.2018.6201820181Prevalence, awareness, treatment, control and risk factors associated with hypertension in Lebanese adults: A cross sectional studyBouchra Bakr Mouhtadi, Reem Mohamad Najib Kanaan, Mohammad Iskandarani, Mohamad Khaled Rahal, Dalal Hammoud Halathttps://globalcardiologyscienceandpractice.com/index.php/gcsp/article/viewFile/302/288, https://globalcardiologyscienceandpractice.com/index.php/gcsp/article/viewFile/302/288
10.21203/rs.3.rs-1598979/v12022Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension and their risk factors in northwest China: Results from Serial Cross-Sectional Survey Data 2004–18Weihua Wang, Rina Sa, Shaonong Dang, Lin Qiu, Feng Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1598979/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1598979/v1.html
The Journal of Clinical Hypertension10.1111/jch.1434820212391786-1801Hypertension among Mongolian adults in China: A cross‐sectional study of prevalence, awareness, treatment, control, and related factorsPeiyao Yu, Yuzhen Ning, Yumin Gao, Yanping Zhao, Lin Tie, Lijitu Wu, Lili Zhang, Ru Zhang, Meng Cui, Hui Pang, Qian Wu, Zhidi Wang, Le Chen, Lingyan Zhaohttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jch.14348, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/jch.14348, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jch.14348
Vascular Health and Risk Management10.2147/vhrm.s1991782019Volume 1527-33<p>The prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among adults: the first cross-sectional national population-based survey in Laos</p>Supa Pengpid, Manithong Vonglokham, Sengchanh Kounnavong, Vanphanom Sychareun, Karl Peltzerhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=48317, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=48317
10.21203/rs.3.rs-73452/v12020Impact of 2017 ACC/AHA&nbsp;Guideline on Prevalence, Awareness, Treatment, Control and Risk Factors of Hypertension: a Population-based, Cross-sectional Study in IranFatemeh Sadeghi, Bahman Cheraghian, Zahra Mohammadi, Sadaf G Sepanlou, Sahar Masoudi, Zahra Rahimi, Leila Danehchin, Yousef Paridar, Farhad Abolnejadian, Mohammad Noori, Seyed Ali Mard, Ali Akbar Shayesteh, Hossein Poustchihttps://www.researchsquare.com/article/rs-73452/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-73452/v1.html
BMC Cardiovascular Disorders10.1186/s12872-022-02769-52022221Urban–rural disparities in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control among Chinese middle-aged and older adults from 2011 to 2015: a repeated cross-sectional studyHaozhe Cheng, Yiran Gu, Xiaochen Ma, Haoqing Tang, Xiaoyun Liuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12872-022-02769-5.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12872-022-02769-5/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12872-022-02769-5.pdf
Preventive Medicine Reports10.1016/j.pmedr.2022.101874202228101874Prevalence, awareness, treatment, and control of dyslipidemia and associated factors among adults in Jordan: Results of a national cross-sectional survey in 2019Supa Pengpid, Karl Peltzerhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2211335522001814?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2211335522001814?httpAccept=text/plain
PLoS ONE10.1371/journal.pone.0062469201385e62469Factors Associated with Prevalence, Awareness, Treatment and Control of Hypertension among Adults in Southern China: A Community-Based, Cross-Sectional SurveyHao Wang, Xinwei Zhang, Jie Zhang, Qingfang He, Ruying Hu, Lixin Wang, Danting Su, Yuanyuan Xiao, Jin Pan, Zhen Yehttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0062469
PLOS ONE10.1371/journal.pone.01461812016111e0146181Prevalence, Awareness, Treatment, Control and Risk Factors Associated with Hypertension among Adults in Southern China, 2013Li Yang, Jing Yan, Xinhua Tang, Xiaoling Xu, Wei Yu, Haibin Wuhttp://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0146181
National Journal of Community Medicine10.5455/njcm.2020010605584720221208241-245Prevalence of Hypertension and Its Risk Factors among Adults in Rural Community: A Cross-Sectional StudySangeeta Kori, Aarti G Sahasrabuddhe, Vinod K Arorahttps://www.njcmindia.com/index.php/file/article/download/343/212, https://www.njcmindia.com/index.php/file/article/download/343/212