Modifiable risk factors of lung cancer in “never-smoker” women
Jong-Myon Bae
Epidemiol Health. 2015;37(0):e2015047  Published online 2015 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.4178/epih/e2015047
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Endogenous sex hormones, aromatase activity and lung cancer risk in postmenopausal never‐smoking women
Yingya Zhao, Yu‐Tang Gao, Xianglan Zhang, Alan L. Rockwood, Mark M. Kushnir, Qiuyin Cai, Jie Wu, Jiajun Shi, Qing Lan, Nathaniel Rothman, Yu Shyr, Xiao‐Ou Shu, Wei Zheng, Gong Yang
International Journal of Cancer.2022; 151(5): 699.     CrossRef
Derivation and validation of a prediction model for patients with lung nodules malignancy regardless of mediastinal/hilar lymphadenopathy
Fenghui Liu, Liping Dai, Yulin Wang, Man Liu, Meng Wang, Zhigang Zhou, Yu Qi, Ruiying Chen, Songyun OuYang, Qingxia Fan
Journal of Surgical Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
The association between circulating docosahexaenoic acid and lung cancer: A Mendelian randomization study
Hang Zhao, Shengnan Wu, Zhenkai Luo, Hailong Liu, Junwei Sun, Xiaolin Jin
Clinical Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Associations between female lung cancer risk and sex steroid hormones: a systematic review and meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence on endogenous and exogenous sex steroid hormones
Hui Zeng, Zhuoyu Yang, Jiang Li, Yan Wen, Zheng Wu, Yadi Zheng, Yiwen Yu, Yongjie Xu, Shugeng Gao, Fengwei Tan, Ni Li, Qi Xue, Jie He
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Lung Cancer in Never-Smokers: A Multicenter Case-Control Study in North China
Di Liang, Jingxi Wang, Daojuan Li, Jin Shi, Jin Jing, Baoen Shan, Yutong He
Frontiers in Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Necessity of Epigenetic Epidemiology Studies on the Carcinogenesis of Lung Cancer in Never Smokers
Jong-Myon Bae
Journal of Preventive Medicine and Public Health.2018; 51(5): 263.     CrossRef
Age at menopause and hormone replacement therapy as risk factors for head and neck and oesophageal cancer
Caroline E. McCarthy, John K. Field, Michael W. Marcus
Oncology Reports.2017; 38(4): 1915.     CrossRef
Human papillomavirus infection and risk of lung cancer in never-smokers and women: an ‘adaptive’ meta-analysis
Jong-Myon Bae, Eun Hee Kim
Epidemiology and Health.2015; 37: e2015052.     CrossRef