Distribution of dense breasts using screening mammography in Korean women: a retrospective observational study
Jong-Myon Bae, Sang Yop Shin, Eun Hee Kim, Yoon-Nam Kim, Chung Mo Nam
Epidemiol Health. 2014;36(0):e2014027  Published online 2014 Nov 4     DOI: https://doi.org/10.4178/epih/e2014027
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of ultrasound and mammography for early diagnosis of breast cancer among Chinese women with suspected breast lesions: A prospective trial
Yingjiao Wang, Yuechong Li, Yu Song, Chang Chen, Zhe Wang, Linrong Li, Mohan Liu, Guanmo Liu, Yali Xu, Yidong Zhou, Qiang Sun, Songjie Shen
Thoracic Cancer.2022; 13(22): 3145.     CrossRef
A multicenter, hospital-based and non-inferiority study for diagnostic efficacy of automated whole breast ultrasound for breast cancerĀ in China
Yujing Xin, Xinyuan Zhang, Yi Yang, Yi Chen, Yanan Wang, Xiang Zhou, Youlin Qiao
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
A deep learning-based automated diagnostic system for classifying mammographic lesions
Takeshi Yamaguchi, Kenichi Inoue, Hiroko Tsunoda, Takayoshi Uematsu, Norimitsu Shinohara, Hirofumi Mukai
Medicine.2020; 99(27): e20977.     CrossRef
The effect of sex hormones on normal breast tissue metabolism
Yongsik Jung, Tae Hee Kim, Ji Young Kim, Sehwan Han, Young-Sil An
Medicine.2019; 98(27): e16306.     CrossRef
Effect of Different Types of Mammography Equipment on Screening Outcomes: A Report by the Alliance for Breast Cancer Screening in Korea
Bo Hwa Choi, Eun Hye Lee, Jae Kwan Jun, Keum Won Kim, Young Mi Park, Hye-Won Kim, You Me Kim, Dong Rock Shin, Hyo Soon Lim, Jeong Seon Park, Hye Jung Kim
Korean Journal of Radiology.2019; 20(12): 1638.     CrossRef
Portable impulse-radar detector for breast cancer: a pilot study
Shinsuke Sasada, Norio Masumoto, Hang Song, Keiko Kajitani, Akiko Emi, Takayuki Kadoya
Journal of Medical Imaging.2018; 5(02): 1.     CrossRef
Effect of mammography screening on stage at breast cancer diagnosis: results from the Korea National Cancer Screening Program
Kui Son Choi, Minjoo Yoon, Seung Hoon Song, Mina Suh, Boyoung Park, Kyu Won Jung, Jae Kwan Jun
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Sensitivity and specificity of mammography and adjunctive ultrasonography to screen for breast cancer in the Japan Strategic Anti-cancer Randomized Trial (J-START): a randomised controlled trial
Noriaki Ohuchi, Akihiko Suzuki, Tomotaka Sobue, Masaaki Kawai, Seiichiro Yamamoto, Ying-Fang Zheng, Yoko Narikawa Shiono, Hiroshi Saito, Shinichi Kuriyama, Eriko Tohno, Tokiko Endo, Akira Fukao, Ichiro Tsuji, Takuhiro Yamaguchi, Yasuo Ohashi, Mamoru Fukud
The Lancet.2016; 387(10016): 341.     CrossRef
Retrospective observation on contribution and limitations of screening for breast cancer with mammography in Korea: detection rate of breast cancer and incidence rate of interval cancer of the breast
Kunsei Lee, Hyeongsu Kim, Jung Hyun Lee, Hyoseon Jeong, Soon Ae Shin, Taehwa Han, Young Lan Seo, Youngbum Yoo, Sang Eun Nam, Jong Heon Park, Yoo Mi Park
BMC Women's Health.2016;[Epub]     CrossRef
Breast Density and Risk of Breast Cancer in Asian Women: A Meta-analysis of Observational Studies
Jong-Myon Bae, Eun Hee Kim
Journal of Preventive Medicine and Public Health.2016; 49(6): 367.     CrossRef