Bilirubin and risk of ischemic heart disease in Korea: a two-sample Mendelian randomization study
Christina Jeon, Ji-Young Lee, Sun Ju Lee, Keum Ji Jung, Heejin Kimm, Sun Ha Jee
Epidemiol Health. 2019;41(0):e2019034  Published online 2019 Jul 12     DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2019034
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Nonlinear Relationship Between Total Bilirubin and Coronary Heart Disease: A Dose-Response Meta-Analysis
Chaoxiu Li, Wenying Wu, Yumeng Song, Shuang Xu, Xiaomei Wu
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Another Reason to Cut Down on Alcohol?
Hyeon Chang Kim
Korean Circulation Journal.2022; 52(3): 231.     CrossRef
Exploring the causal pathway from bilirubin to CVD and diabetes in the UK biobank cohort study: Observational findings and Mendelian randomization studies
Lei Hou, Hongkai Li, Shucheng Si, Yuanyuan Yu, Xiaoru Sun, Xinhui Liu, Ran Yan, Yifan Yu, Chuan Wang, Fan Yang, Qing Wang, Fuzhong Xue
Atherosclerosis.2021; 320: 112.     CrossRef
The causal association of bilirubin with cardiovascular disease: Are there still any questions?
Claudia Lamina, Florian Kronenberg
Atherosclerosis.2021; 320: 92.     CrossRef
Association between Alcohol Consumption and Serum Cortisol Levels: a Mendelian Randomization Study
Jung-Ho Yang, Sun-Seog Kweon, Young-Hoon Lee, Seong-Woo Choi, So-Yeon Ryu, Hae-Sung Nam, Kyeong-Soo Park, Hye-Yeon Kim, Min-Ho Shin
Journal of Korean Medical Science.2021;[Epub]     CrossRef