epiH Search

CLOSEAuthor Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author        
 Name Article     Name Article 
Ali Zahiri 1 Hojjat Zeraati 1
Omer Zain 1 Alexandre Zerbo 1
Mohammad Reza Zali 1 Xian Zhang 1
Ahmed Syahmi Syafiq Md Zamri 1 Jiaqi Zhang 1
Hamed Zandian 1 Jing Zhang 1
Iraj Zareban 1 Jun Zhang 1
Ehsan Zarei 1 Lixin Zhang 1
Mojdeh Zarei 1 Zhijie Zhang 1
Afsaneh Zargar 1 Farzaneh Zolala 1
Salahdin Zeini 1 Moon Shik Zong 1
Xiang Zeng 1

  • Research and Publication Ethics
  • KCI
  • DOAJ
  • Similarity Check
  • Crossref Cited-by Linking


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Department of Preventive Medicine, Yonsei University College of Medicine
50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
TEL: +82-2-745-0662   FAX: +82-2-764-8328    E-mail: office.epih@gmail.com

Copyright © 2022 by Korean Society of Epidemiology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next