epiH Search

CLOSEAuthor Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author        
 Name Article     Name Article 
Awdhesh Yadav 1 Myeongsu Yoo 2
Burkay Yakar 1 S.Y Yoo 1
Alemayehu Worku Yalew 1 Shin Hye Yoo 2
Kazumasa Yamagishi 1 Sooyoung Yoo 1
Hiroshi Yanagawa 1 Sunyong Yoo 1
Byung Guk Yang 2 Weon-Seob Yoo 1
Byung-Guk Yang 1 Won Ha Yoo 2
Hak Do Yang 1 Bae Joong Yoon 2
Jae Jeong Yang 1 Bae Jung Yoon 2
Jae-Hyug Yang 1 Byung Woo Yoon 1
Ji Hyun Yang 1 Dong Young Yoon 1
Ji Su Yang 1 Dongwon Yoon 1
Jin Hoon Yang 1 Ha Chung Yoon 1
Jung Hyun Yang 1 Hee Jung Yoon 3
Seoung Oh Yang 1 Ji Eun Yoon 2
Seung Hee Yang 1 Jong Lull Yoon 1
Yeong Ja Yang 1 Kijung Yoon 3
Aram Yang 1 Kun Ho Yoon 1
Chongguang Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Eun Hye Yang 1 Myeong Ryeol Yoon 1
Hee Jeong Yang 1 Sang Heon Yoon 1
Hee Jung Yang 1 Song Gyu Yoon 1
Jae Won Yang 1 Soo Jin Yoon 1
Jea Won Yang 1 Young Sup Yoon 1
Jeong-Sun Yang 1 Byung-Ho Yoon 1
Ji Eun Yang 1 Chang Soon Yoon 1
Jisu Yang 1 Chul Jong Yoon 1
Jung-Ho Yang 1 Gap Jun Yoon 1
S.J Yang 3 H.S Yoon 3
Sook Ja Yang 2 Hee Sup Yoon 2
Yo Hwan Yang 1 Hi Seop Yoon 1
Youngran Yang 1 Jaehong Yoon 2
Hui Shan Yap 1 Jangho Yoon 1
Soudabeh Yarmohammadi 1 Jihyun Yoon 1
Mehdi Yaseri 2 Kyuhyun Yoon 1
Phei Nie Yau 1 Kyung Chul Yoon 1
Kamran Yazdani 1 Leena Yoon 1
Vahid Yazdi-Feyzabad 1 Minjoo Yoon 1
Min Hae Yeh 7 Miryoung Yoon 1
Hyungseon Yeom 1 Nan-He Yoon 1
Mi-Yeon Yeon 1 S.C Yoon 1
So Yeong Yeon 1 Seohyun Yoon 1
Kwan Hyung Yi 1 Yup Yoon 1
Sung Eun Yi 1 Takesumi Yoshimura 1
Gwan Hyeong Yi 1 Ann Hee You 1
Horim Yi 2 Hyo-Sun You 1
Seonju Yi 1 Seng Chan You 1
Goh Yihui 1 Yoosik Youm 3
Hyeon Woo Yim 14 Kyung Eun Youn 1
Hyeong Woo Yim 1 Bang-Bu Youn 1
Jun Yim 1 Elham Yousefi 1
Seon Hee Yim 1 Hadi Yousefi 1
Hyung Eun Yim 1 Shahrokh Yousefzadeh-Chabok 1
Robel Yirgu 1 Xiaoyue Yu 1
Yang Yiyi 1 Hee Tae Yu 1
Tai Soon Yong 1 Marc Gregory Yu 1
Han Sang Yoo 2 Na-Hyeon Yu 1
Hyo soon Yoo 1 Sarah Yu 1
Jae Kook Yoo 1 Seung Hum Yu 2
Jaehyun Yoo 1 Youjeong Yuk 1
Jung Sik Yoo 1 Yong Tae Yum 6
Keun Young Yoo 18 Im Goung Yun 2
Keunyoung Yoo 1 Ji Eun Yun 7
Song Min Yoo 1 Taik Koo Yun 3
Tae Woo Yoo 1 Yeon Sook Yun 1
Young Ohk Yoo 1 Young Ho Yun 1
Bora Yoo 1 Hui-Young Yun 2
Byoungin Yoo 2 Jieun Yun 1
J.G Yoo 1 Soon Gyu Yun 1
Jin-Hong Yoo 1 Sung-Cheol Yun 1
Jisu Yoo 1 Sungha Yun 5
Kee Hwan Yoo 1 T.K Yun 3
Keun Yong Yoo 2 Faisal Yunus 1

  • Research and Publication Ethics
  • KCI
  • DOAJ
  • Similarity Check
  • Crossref Cited-by Linking


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Department of Preventive Medicine, Yonsei University College of Medicine
50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
TEL: +82-2-745-0662   FAX: +82-2-764-8328    E-mail: office.epih@gmail.com

Copyright © 2022 by Korean Society of Epidemiology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next